algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2018

Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ik-vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf MetMerel bedoeld.

MetMerel
Merel Dubelaar
Birkstraat 46
3768 HJ Soest
Kamer van Koophandelnummer 24385052
Contact via: schrijf@metmerel.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname aan een MetMerel traject
2.1 Het Mindful Analysis traject of keukentafel coachingstraject (hierna ook wel genoemd: traject) is bedoeld voor mensen die al schrijvend en/of pratend tot zelfinzicht willen komen.

2.2 In een traject gaan we samen schrijven via e-mail en stel ik aan de hand van de geschreven tekst elke keer weer nieuwe vragen.

Artikel 3 Eigen risico
3.1 Deelname aan een traject is geheel op eigen risico

Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1 De prijzen van mijn trajecten staan op de website www.metmerel.nl.
4.2 Aanbiedingen en prijzen zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige trajecten.

Artikel 5 Klachten
5.1 Mocht je ontevreden zijn over het traject, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen (schrijf@metmerel.nl). Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

5.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een traject aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

5.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en overmacht
6.1 Ik heb het recht de overeengekomen afspraken op te schorten, als ik door omstandigheden, die buiten mijn invloedsfeer liggen of waarvan ik bij het sluiten van de overeenkomst niet of de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte tijdelijk verhinderd ben mijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 7 Privacy
7.1 Ik ga vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van mijn klanten. Ik verstrek deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer: een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen MetMerel en de klant in kwestie; en/of dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende consument. MetMerel houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet stellen. Voor 25 mei 2018 zal er een aanvullend document (Privacy Voorwaarden) op de website www.metmerel.nl verschijnen, waarin ik aangeef me volledig te houden aan de nieuwe AVG wet die op 25 mei 2018 volledig van kracht zal zijn.

Artikel 8 Overig
8.1 Afwijkingen op deze Service Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen jou en mij overeengekomen zijn.

8.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Service Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Service Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

8.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 9 Geschillen
9.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

9.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan het arrondissement midden Nederland.

Artikel 10 Toepasselijk recht
10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Wijziging van de voorwaarden
11.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op een aangekondigd tijdstip.

11.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.